1e Bestuursrapportage 2020

Inleiding

De eerste bestuursrapportage heeft tot doel om u te informeren over de bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2019 en andere zogenaamde autonome ontwikkelingen.

In 2019 zijn we gestart met het door ontwikkelen van onze P&C cyclus onder, genoemd reset P&C cyclus. Na de begroting 2020 was de volgende beoogde stap in dit proces de 1e budgetrapportage gebaseerd op deze begroting. Deze eerste bestuursrapportage zou naast de meer financiële verantwoording ook ingaan op de voortgang van de geplande bijzonderheden in 2020, door middel van het zogeheten stoplichtenmodel.  Hierin wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de prestaties op basis van de nieuwe programma indeling en taakvelden. Het stoplichtenmodel kent vier kleuren:
BLAUW: Gerealiseerd
GROEN: Conform planning
ORANJE: Niet conform planning maar nog wel realiseerbaar
ROOD: Niet realiseerbaar
In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood.

Het coronavirus heeft e.e.a. in een ander daglicht gesteld. Sinds maart 2020 worden wij hiermee geconfronteerd. Landelijk zijn er allerlei maatregelen getroffen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. De maatregelen hebben belangrijke maatschappelijke en financiële gevolgen landelijk maar ook voor ons als gemeente. Deze consequenties zullen pas in de loop van 2020 duidelijk worden en nu nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat er effecten zijn voor de programmering van werkzaamheden en middelen.  De coronamaatregelen wisselen per week en hebben effect op de verschillende beleidsterreinen. Op een aantal terreinen zijn wij hier al op ingegaan, maar bij de tweede bestuursrapportage hopen wij u meer inzicht te geven over de financiële gevolgen. De bestuursrapportage en het stoplichtenmodel moet dan ook vanuit deze context worden gezien.

Deze maanden laten een behoorlijke kostenstijging zien van de WMO en de jeugdzorg. Het abonnementstarief bij de WMO heeft een grotere impact dan verwacht. Daarnaast is er een landelijke regeling getroffen voor de prijsstelling in de zorg, die ook forse financiële consequenties voor de zorg in Ommen heeft. Het college zal nog voor de zomer met een nadere analyse komen van deze kostenstijgingen en waar mogelijk ook met beleidsvoorstellen om de kostenstijging in de zorg te matigen.
Bij de behandeling van de begroting 2020 zijn een aantal amendementen aangenomen en bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2019 zijn voorstellen gedaan tot budgetoverheveling. Formeel moeten deze via een begrotingswijziging worden verwerkt. De 1e bestuursrapportage 2020 is tevens de 1e begrotingswijziging 2020, vandaar dat deze zijn meegenomen in deze 1e bestuursrapportage.

Leeswijzer
Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen waarin de mutaties per programma zijn opgenomen en het meerjarenperspectief. Vervolgens worden per programma de voorgestelde budgetbijstellingen toegelicht. Binnen de programma's worden ook voorstellen gedaan om investeringskredieten beschikbaar te stellen dan wel aan te passen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 09:19:49 met de export van 05/25/2020 09:18:05